Dëgjim/Artikulim

Dëgjim/Artikulim

Përvoja e aftësive të kufizuara në dëgjim, nga humbja e vogël deri në humbje të plotë të dëgjimit , është individuale. Duke qenë se, aftësitë në dëgjim ndryshojnë nga personi në person, ne ofrojmë disa strategji të ndryshme me përmbajtje video dhe audio.

Ne synojmë të ndihmojmë jo vetëm njerëzit me dëmtime të rënda të dëgjimit, por edhe njerëzit me dëmtime të vogla, të cilët mund të mos e kuptojnë domosdoshmërisht se dëgjimi i tyre është dobësuar.

Aftësitë e kufizuara në të folur, pengojnë një person të prodhojë ose artikulojë. Për të plotësuar nevojat e njerëzve me aftësi të kufizuara në të folur, ne ofrojmë mjete që u lejojnë njerëzve me dëmtim të zërit ose të të folurit të shkruajnë pyetjet ose komandat e tyre nëpërmjet: