One ju njofton se duke filluar nga data 1 Korrik 2020 për abonentët me kontratë biznesi, të rinj dhe ekzistues, abonentët me Kontrate Individuale SMART si dhe klientët me parapagesë/programet UP të cilët do të vizitojnë Kosovën do të ofrojë tarifat për njësi si më poshtë:

KLIENTËT ME PARAPAGESË/PROGRAMET UP

Kosova Të vlefshme për klientët me parapagesë Të vlefshme për klientët që kanë paketë mujore
(Paketat One Unlimited, S, M, L, XL, BX, FIT, Basic, Pro, Advance, More )
  Lekë/njësi Lekë/njësi
Minuta dalëse 28.00 7.3
SMS dalëse 8.8 2.9
Internet (MB) 11.24 1.25 
Minuta hyrëse 3.7 3.7
SMS hyrëse Falas Falas

KLIENTËT ME KONTRATË

Të gjithë klientët ekzistues SMART dhe te rinj One Unlimited që do të udhëtojnë në një nga vendet e Kosovës do të tarifohen si më poshtë:

Kontratë Individuale

Kosova

Të vlefshme për klientët

 që nuk kanë njësi të mbetura nga programi

Të vlefshme për klientët

 që kanë njësi të mbetura nga programi

  Lekë/njësi Lekë/njësi
Minuta dalëse 25.65 7.3
SMS dalëse 8.1 2.9
Internet (MB) 1.25 1.25 
Minuta hyrëse 3.7 3.7
SMS hyrëse Falas Falas

Kontratë Biznes

Kosova

Të vlefshme për klientët

 që nuk kanë njësi të mbetura nga programi

Të vlefshme për klientët

 që kanë njësi të mbetura nga programi

  Lekë/njësi Lekë/njësi
Minuta dalëse 24.2 7.3
SMS dalëse 7 2.9
Internet (MB) 1.25 1.25
Minuta hyrëse 3.7 3.7
SMS hyrëse Falas Falas

Tarifat janë në Lekë dhe përfshijnë Tvsh.

Tarifimi i minutave do të kryhet fillimisht per 30 sekondat e para dhe më pas do të vazhdojë për çdo sekondë.
Interneti do të tarifohet në baze kb, për çdo kb.

Njësitë e përfshira në programet përkatese me kontratë do të konsumohen gjatë kohës që klienti përdor kartën në Roaming (Kosovë / Ballkani Perëndimor). Klientët do të tarifohen sipas skemës më lart.

• Paketat aktuale Roaming do të vazhdojnë të ofrohen në treg si një alternativë shumë e mirë për klientët me parapagesë dhe me kontratë. (Rrjetet e Kosovës janë të përfshira në këto paketa).

• Abonentët biznes do të vazhdojnë të përfitojnë nga paketat internet aktuale që janë në treg si dhe për planet tarifore Business Matrix do të vazhdojë të jetë e vlefshme Tarifa Ditore Roaming (Daily Pass Fee) (Rrjetet e Kosovës janë të përfshira në këto paketa).

• Gjithashtu, abonentët me Kontratë Biznesi dhe Kontratë Individuale do të informohen për konsumin e internetit në nivelet 4.000 Leke (pa tvsh) dhe 5.000 Lekë (pa tvsh).

Shënim: Në përputhje me dokumentin reference ndërkombetar të përhershëm të GSMA, datë 16.12.2014, Versioni 24.6,  “Afatet per trasferimin e të dhënave data” për marrëveshjet e Roamingut ku shoqëria One Telecommunications është palë, në raste të veçanta, mund të krijohen vonesa  të shkëmbimit të të dhënave roaming deri në 30 ditë midis operatorëve në marrëdhenie roaming me njeri-tjetrin. Për këtë arsye,  në keto raste detyrimi për pajtimtarin për sherbimet roaming të konsumuara në muajin paraardhës mund të pasqyrohen ne faturën e muajit në vijim të muajit pasardhës.